Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega razreda. Predstavniki se volijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole…

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

Dostopnost