Skoči na glavno vsebino

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ter v povezavi z Zakonom o športu lahko učenec pridobi:

  • Status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, kar se izkazuje z vpisom v https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
  • Status učenca vrhunskega športnika, če  v mednarodnem, svetovnem ali olimpijskem razredu doseže vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.
  • Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
  • Status učenca vrhunskega mladega umetnika če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa predlagajo starši učenca z izpolnjeno ustrezno vlogo.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja ter obiskovanje pouka in drugih dejavnosti po pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti.

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.