Skoči na glavno vsebino

 

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole komenda Moste

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Komenda Moste

 

Glavarjeva cesta 37

1218 Komenda

Tel: 01 724 71 50

e-naslov: sola@oskomenda-moste.si

Domača spletna stran: www.oskomenda-moste.si

Odgovorna oseba: Uroš Križanič, ravnatelj

 

Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 9. 2020

Več splošnih podatkov o šoli je objavljenih na spletni strani šole.

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Lucija Barbara Pančur, tajnica VIZ

Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda

Tel: 01 724 71 50 oz. 041 675 591

e-naslov: lucija-barbara.pancur@oskomenda-moste.si

 

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani.

Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: 8.00-12.00 ali 13.00-14.00.

 

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

 

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

 

ORGANIGRAM
Seznam organizacijskih enot:
Organizacijska enota v Mostah

Moste 40, 1218 Komenda

Tel: 01 8343 647

e-naslov: ravnikar.romana@oskomenda-moste.si

Vodja enote: Romana Ravnikar, svetovalna delavka

Seznam glavnih predpisov:

Državni predpisi:

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva

·         Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

 

Predpisi lokalne skupnosti:

Interni akti:

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil

 

 

Upravni postopki in storitve

Osnovne šole

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi)

 

naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Komenda
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1. 8. 2018
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Komenda
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1. 8. 2018
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Komenda
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1. 8. 2018
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Komenda
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1. 8. 2018
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Evidence s področja dela in socialne varnosti
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
pravne podlage (SOP) 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Komenda
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1. 8. 2018
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /

 

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1. Uradne ure
2. Govorilne ure
3. Urniki
4. Nadomeščanja
5. Jedilnik
6. Dnevna obvestila
7. Seznam potrebščin in učbenikov
8. Dnevi dejavnosti
9. Tekmovanja

 

Katalog je sprejela: Barbara Janežič Bizant, nekdanja ravnateljica OŠ Komenda Moste

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.