Skoči na glavno vsebino

O šolski prehrani

Velik poudarek dajmo prehrani otrok in mladostnikov, ki v razvoju in rasti še kako potrebujejo vitamine in zdrav način tako prehranjevanja kot tudi gibanja. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok.

V naši šolski kuhinji pripravljamo za učence šole v Komendi in organizacijske enote v Mostah štiri obroke dnevno: zajtrk (le za učence, ki pridejo v šolo do sedme ure), dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (namenjeno učencem, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja). Z dopoldansko malico postrežemo po drugi šolski uri, čas kosila je med 12.15 in 14.15. Popoldansko malico učenci pojejo med 14. in 15. uro.

Osebje šolske kuhinje pripravlja tudi dietno prehrano za učence, ki imajo zdravniško potrdilo. Starše prosimo, da k potrdilu priložite vsa navodila in priporočila, ki vam jih posreduje osebje ustrezne ambulante. Dokumentacijo osebno oddate vodji šolske prehrane.

Pravila šolske prehrane

 

Prijava/odjava in plačilo šolske prehrane

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, osebno pri kuharici, preko eAsistenta, preko elektronske pošte ali s telefonskim klicem:

  • kuhinja v šoli v Komendi:

01 72 47 154,  kuhinja.komenda@gmail.com

  • kuhinja v šoli v Mostah:

064 286 655, 01 83 43 649, kuhinja.moste@gmail.com

Posamezni dnevni obrok dopoldanske in popoldanske malice je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo vsaj en delovni dan prej, in sicer do 14. ure. Posamezni dnevni obrok kosila je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 8. ure zjutraj.

Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno prijaviti na obroke na zgornji telefonski številki.

Šola bo obračun prehrane pripravljala mesečno in račune – položnice izročila učencu/ki preko razrednika.

Starše prosimo, da znesek za šolsko prehrano plačujete redno, kajti le tako nam omogočate nemoteno poslovanje in tudi redno plačevanje stroškov, ki so vezani na naše dobavitelje.

Vse dodatne informacije glede evidence in plačila prehrane dobite v računovodstvu naše šole.

CENIK (velja od 1. 9. 2022)

ZAJTRK 0,99 EUR
DOPOLDANSKA MALICA 0,90 EUR (ceno določi minister)
KOSILO MALO (1.–4. razred) 3,05 EUR
KOSILO VELIKO (5.–9. razred) 3,38 EUR
POPOLDANSKA MALICA 1,03 EUR
MALICA ZAPOSLENI 1,70 UER
KOSILO ZAPOSLENI 3,80 EUR

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Obrazec za preklic prijave na šolsko prehrano dobijo starši na spletni strani šole in ga oddajo v kuhinji oziroma organizatorju šolske prehrane. Preklic in stalna odjava veljata z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave.

Subvencionirana šolska prehrana

Uveljavljanje pravice do subvencije za šolsko prehrano

 1. točka

Upravičenost do subvencije za malico in kosila

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico ali kosilo pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija:

  • od prvega šolskega dne dalje,
  • sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku iz različnih razlogov, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

Učenec, ki nima odločbe o otroškem dodatku, mora najprej vložiti posebno vlogo o priznanju pravice do subvencije malice ali kosila zaradi uvrstitve v dohodkovni razred. Z dnem ko Center za socialno delo prejme vlogo, učencu pripada tudi subvencija, če je vlogi ugodeno.

Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe o otroškem dodatku oziroma posebne odločbe o subvenciji za malico ali kosilo,ustrezno poračuna plačane obroke.

Odprava odločbe o priznanju pravic

 Center za socialno delo lahko odločbo o subvenciji šolske prehrane odpravi, če ugotovi, da so starši učenca ali njegovi zastopniki:

  • prikazovali  lažne podatke ali
  • jih zamolčali ali
  • sporočili neresnične podatke že pred izdajo oziroma ob izdaji odločbe, s katero je bila učencu priznana pravica do subvencije za šolsko prehrano ali
  • je bila odločba izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja staršev, učenec pa do subvencije šolske prehrane ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje.

V primeru odprave odločbe šola zaračuna stroške prehrane neposredno učencu oziroma staršem, v kolikor niso odjavil malice ali kosila.

Varstvo pravic

 O pravicah iz javnih sredstev odloča center za socialno delo po zakonu o splošnem upravnem postopku.

Več si lahko preberete na ministrski spletni strani.

Jedilnik in tabela alergenov

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.