Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – osnovne informacije

S klikom na predmet se odpre opis le-tega. Pod opisom so zloženke z dodatnimi informacijami.

2. triada
učitelj
Drugi tuji jezik NEMŠČINA Janja Zelnik
Umetnost učitelji umetnosti
Šport učitelji športa
Tehnika Karmen Sedlar/Barbara Orešnik
Računalništvo Marjana Grošelj
3. triada
Drugi tuji jezik NEMŠČINA Janja Zelnik
Drugi tuji jezik FRANCOŠČINA Meta Pogačar
1. razred
Prvi tuji jezik ANGLEŠČINA Urška Vidmar

 

KRATKE PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

DRUGI TUJI JEZIK – FRANCOŠČINA, NEMŠČINA

Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.

Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno. Možnost izbirnosti različnih jezikov dopušča učencu, da nadaljuje z izbranim jezikom ali naslednje leto izbere novega. Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Učenci pri pouku tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v katerih:

 • se predstavijo in predstavijo druge,
 • opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,
 • preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.).

Francoščina

Nemščina

 

 UMETNOST

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti.

Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-umetniških del (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne postavitve, muzikala, literarnega ali glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje vrhunske umetnosti.

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo.

Predmet je enoleten oz. je projektno zasnovan. Učencem nudimo različna področja umetnosti:

– folklorna dejavnost, glasbena dejavnost in ples,

– gledališka dejavnost, likovna ustvarjalnost,

– film, literarna dejavnost, šolske produkcije, dogodki, proslave.

Področje izberemo glede na zanimanje učencev ter  ustrezno usposobljenost in razpoložljivost učiteljev. V prihodnjem šolskem letu bomo izvajali likovno dejavnost v 5. in 6. razredu.

Zloženka za gledališko dejavnost

Zloženka za likovno dejavnost

 

 

ŠPORT

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in številne nove vsebine, ki jih v rednem programu predmeta šport ni:

 •  teki, igre z loparji, žogarija, ravnotežne vaje,
 •  dvoranski hokej, zadevanje tarč, skoki,
 •  cirkuške spretnosti, akrobatika, plezanje, borilne igre.

zloženka 5. r  in 6. r

Zloženka 4r

 

 TEHNIKA

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov.

Zloženka

RAČUNALNIŠTVO
Učenci se pri računalništvu seznanijo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmični način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Delo pri predmetu vzpodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. Učenci pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. Razvijajo natančnost in logično razmišljanje, bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za pravilno strokovno terminologijo.

Zloženka

 

ANGLEŠČINA

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet: 1. tuji jezik – angleščina, v obsegu dveh ur tedensko. Če ga učenec izbere, ga mora obiskovati redno do konca šolskega leta in je pri tem predmetu tudi opisno ocenjen. Normativ za oblikovanje učnih skupin je 28 učencev in se oblikuje za najmanj 8 prijavljenih učencev.

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog … Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji:

Poslušanje in slušno razumevanje:

 • Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
 • Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
 • Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

Govorjenje:

 • Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
 • Se sporazumeva po vzorcih.
 • Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.
 • Poje, recitira pesmi, pove izštevanko …

Zloženka

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.