Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – osnovne informacije

S klikom na predmet se odpre njegov opis.

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP
RETORIKA SODOBNA PRIPRAVA HRANE
NEMŠČINA I ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
NEMŠČINA II ROBOTIKA V TEHNIKI
NEMŠČINA III IZBRANI ŠPORT nogomet, odbojka in košarka
LIKOVNO SNOVANJE I ŠPORT ZA ZDRAVJE
LIKOVNO SNOVANJE II ŠPORT ZA SPROSTITEV
LIKOVNO SNOVANJE III UREJANJE BESEDIL
ŠOLSKO NOVINARSTVO
MULTIMEDIJA
GLEDALIŠKI KLUB RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
TURISTIČNA VZGOJA POSKUSI V KEMIJI
VERSTVA IN ETIKA I, II, III
LOGIKA 1 in 2 
ODKRIVANJE PRETEKLOSTI MOJEGA KRAJA
DALJNOGLEDI IN PLANETI (astronomija)
GLASBENI PROJEKT KEMIJA V ŽIVLJENJU
VZGOJA ZA MEDIJE-TELEVIZIJA RASTLINE IN ČLOVEK
VZGOJA ZA MEDIJE – TISK OBDELAVA GRADIV LES
ANSAMBELSKA IGRA OBDELAVA GRADIV – KOVINE
KLEKLJANJE MATEMATIČNA DELAVNICA 7
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

OPISI PREDMETOV

 

 

  Izbirni predmet:

  ŠOLSKO NOVINARSTVO

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • Učenci bodo spoznavali najpogostejše stalne oblike novinarskega sporočanja, ob tem poglabljali znanje materinščine, zbirali in raziskovali gradivo, sami oblikovali članke in druge publicistične sestavke. Ob praktičnih primerih se bodo srečavali z različnimi okoliščinami, zato bodo pri sporazumevanju uporabljali govornemu položaju ustrezno socialno zvrst/podzvrst.
 • S pisnimi izdelki bodo sodelovali v občinskem glasilu in pri nastajanju šolskega časopisa. Obiskali bodo nacionalno ali komercialno radijsko oziroma televizijsko postajo in se ob konkretnih primerih seznanili z delom radijskega ali televizijskega novinarja.

Tematski sklopi:

 • Tiskani mediji
 • Informativna zvrst novinarskega pisanja
 • Zvrsti jezika
 • Pišem – torej sem
 • Slovstvena folklora

Učenci:

 

 • Se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine in s tem temeljnaprvina človekove osebne in narodne identitete;
 • se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji in si oblikujejo narodno in državljansko zavest;
 • se zavedajo različnih okoliščin za rabo knjižnega in neknjižnega jezika, zato pri sporazumevanju uporabljajo govornemu položaju ustrezno socialno zvrst/podzvrst;
 • si razvijajo sposobnosti izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku;
 • oblikujejo pozitiven odnos do slovstvenega izročila;
 • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.

Načini pridobivanja ocene:

 • pisanje publicističnih besedil (praktično delo)
 • preverjanje obravnavane snovi
Opis dela pri predmetu:
 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • delo z besedilom
 • projektno delo

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

SLO, DIE, ZGO, TIT, LVZ, MME …

Izbirni predmet:

 NEMŠČINA 1

Učiteljica:

Janja Zelnik

Število ur:

 • tedensko: 2
 • letno: 70

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:
 • 7. razred
 • Učenec naj obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri leta zapored.

Kratek opis predmeta:

     Nemščina 1 učencu omogoča vstop v svet tujega jezika s spoznavanjem osnovnega besedišča, branjem preprostih dialogov, zapisom kratkih tekstov in osnovno komunikacijo v tujem jeziku. Med temeljne cilje predmeta uvrščamo tudi vzgajanje strpnosti, spoštovanja, drugačnosti in sodelovanja. Pri predmetu se ne učimo le jezika, ampak spoznavamo tujo kulturo, tradicijo, običaje, ki nam omogočajo uspešno komunikacijo na tuje govorečem področju. Hkrati učenci spoznavajo podobnosti in razlike med maternim in tujim jezikovnim sistemom. V okviru predmeta nenščina organiziramo z učenci med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija).

Tematski sklopi:

 • To sem jaz
 • Moji hobiji
 • Moja družina in prijatelji
 • Moj dom in moja soba
 • Moja šola

Učenec se bo naučil in znal:

Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami uspešno uporabljati tuji jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

   Pisni in ustni

Opis dela pri predmetu:

 • delo v skupinah
 • samostojno delo
 • delo v tandemu
 • raziskovanje
 • razlaga

Sklop:

družboslovni

Povezava s predmeti:

slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

Izbirni predmet:

 NEMŠČINA 2

Učiteljica:

Janja Zelnik

Število ur:

 • tedensko: 2
 • letno: 70

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:

8. razred

Učenec naj obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri leta zapored.

Kratek opis predmeta:

Nemščina 2 je nadaljevanje in poglabljanje vsebinskih sklopov 7. razreda. V okviru predmeta nemščina z učenci organiziramo med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija).

Tematski sklopi:

 • Hrana in pijača
 • Vsakdanjik mladostnika
 • Prosti čas
 • Moje leto

Učenec se bo naučil in znal:

Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami uspešno uporabljati tuji jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

Pisni in ustni

Opis dela pri predmetu:

 • delo v skupinah
 • samostojno delo
 • delo v tandemu
 • raziskovanje
 • razlaga

Sklop:

družboslovni

Povezava s predmeti:

slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

Izbirni predmet:

 NEMŠČINA 3

Učiteljica:

Janja Zelnik

Število ur:

 • tedensko: 2
 • letno: 64

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:

Z nemščino 3 učenec nadgradi znanje prejšnjih let in se sistematično navaja na samostojno delo, učenje izven šole, iskanje informacij tudi drugje. V okviru predmeta nemščina organiziramo z učenci med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija).

Tematski sklopi:

 • Opis počitnic (preteklik)
 • Predstavitev osebe
 • V mestu
 • Moja prihodnost

Učenec se bo naučil in znal:

Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami uspešno uporabljati tuji jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

Pisno in ustno

Opis dela pri predmetu:

 • delo v skupinah
 • samostojno delo
 • delo v tandemu
 • raziskovanje
 • razlaga

 Sklop:

družboslovni

Povezava s predmet:

slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

Izbirni predmet:

 LIKOVNO SNOVANJE I

Učiteljica:

Milojka Volkar

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. razred

Kratek opis predmeta:

Predmet je dobra izbira za učence, ki želijo nadgraditi svoje znanje s področja slikarstva. Slikanje zajema naloge na večjih, različnih formatih, mešanje in komponiranje barvnih ploskev ter praktično rabo barv na področjih modnega oblikovanja, opreme stanovanja …

Pri kiparstvu oblikujejo in modeliranju z glino, glazirajo in odlivajo.

Rišejo s tušem in ogljem, samostojno izdelajo strip. Pripravimo tematske likovne razstave na šoli. 

Tematski sklopi:

 • Risanje (risba in kompozicija)
 • Pisava (pisava in strip)
 • Slikanje (svetlostne vrednosti)
 • Moda (poklic modnega oblikovalca)
 • Kiparstvo

Učenec se bo naučil in znal:

Razširili si bodo svoje znanje o linijah, ploskvah, barvah, prostorninah in odkrivali nove načine likovnega izražanja. Spoznali bodo nove materiale in delovne postopke ter likovne tehnike na predpisanih področjih.

Načini pridobivanja ocene:

Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

Učenci bodo razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti.

Sklop:

družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

slovenski jezik, zgodovina

Izbirni predmet:

  LIKOVNO SNOVANJE II

Učiteljica:

Milojka Volkar

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

8. razred

Kratek opis predmeta:

Učenci rišejo risbe z različnimi orodji (krede, oglje, pero …) na različne formate in barvne podlage. Učimo se določenih zakonitosti upodabljanja po opazovanju.

Slikanje zajema naloge na večje in raznolike formate, mešanje in komponiranje barvnih ploskev, domišljijsko slikanje ob glasbi.

Posebej se posvetimo grafičnim tehnikam, predvsem barvnemu linorezu. Ukvarjamo se z grafičnim oblikovanjem in oblikovanjem scenskega prostora (sodelujemo z gledališkim oz. dramskim krožkom). 

Razpored vsebin: risanje (∼ 10 ur), slikanje (∼ 6 ur), grafika (∼ 8 ur), prostorsko oblikovanje (∼ 5 ur), kombinirana likovna področja (∼ 6 ur). 

Tematski sklopi:

 • Risanje (likovni prostor, vidno ravnotežje)
 • Grafika (umetniška grafika, industrijska grafika, grafično oblikovanje, plakat)

Učenec se bo naučil in znal:

Učenci bodo poglobili svoje znanje o likovnem prostoru in umetniškem oblikovanju prostora. Nadgradili bodo svoje znanje o grafiki in spoznali poklic grafičnega oblikovalca ter arhitekta.

Načini pridobivanja ocene:

Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

Učenci bodo razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti.

Sklop:

družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

slovenski jezik, zgodovina , geografija

Izbirni predmet:

  LIKOVNO SNOVANJE III

Učiteljica:

Milojka Volkar

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 32

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:

Pri predmetu skozi likovna dela iz umetnostne zgodovine spoznajo nekatere zakonitosti (zlati rez, obrnjena perspektiva …), ki jih lahko opazimo na različnih likovnih področjih.

Seznanijo se z osnovnimi načeli kompozicije. Izdelke uporabimo za plakate (npr. šolski ples) oz. jih objavimo na šolski spletni strani. Sodelujemo pri pripravi scenskega prostora ob zaključku šolskega leta, učenci oblikujejo hrbtni strani za glasilo in šolsko publikacijo.

Razpored vsebin: Risanje (∼ 7 ur), kiparstvo (∼ 7 ur), prostorsko oblikovanje (∼ 6 ur), vidna sporočanja — vizualne komunikacije (∼ 12 ur). 

Tematski sklopi:

 • Risanje (zlati rez)
 • Prostorsko oblikovanje
 • Slikanje (barvni kontrasti)
 • Vizualni mediji

Učenec se bo naučil in znal:

Učenci se bodo naučili izvesti zahtevnejše likovne naloge.

Načini pridobivanja ocene:

Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

Učenci bodo spoznavali in razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti, navajali se bodo na estetsko oblikovanje in vrednotenje ter razvijali svoj odnos do slovenske kulturne dediščine oz. do kulturnih spomenikov v domačem kraju.

Sklop:

družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

slovenski jezik, matematika, zgodovina,

Izbirni predmet:

 RETORIKA

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 32

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:

Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence in učenke seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč po eni strani tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in (če čas in zanimanje to dopuščata) nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Tematski sklopi:

 • Opredelitev retorike
 • Uporabnost retorike
 • Argumentacija
 • Verbalna in neverbalna govorica
 • Sestava govora
 • Etika dialoga
 • Snemanje s kamero in analiza
 • Zgodovina posnetkov
Učenci:
 • spoznavajo, kaj je retorika, zakaj se je koristno učiti retorike,
 • spoznavajo etiko dialoga,
 • spoznavajo, kaj je argumentacija,
 • spoznavajo razlike med dobrimi in slabimi argumenti (fakultativno),
 • s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore,
 • spoznavajo, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev),
 • spoznavajo nastanek in zgodovino retorike (fakultativno).

Načini pridobivanja ocene:

 • govor z argumenti
 • govorni nastop z upoštevanjem retoričnih pravil
Opis dela pri predmetu:
 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • delo z besedilom
 • projektno delo

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

SLO, DIE, ZGO, GEO …

Izbirni predmet:

  GLEDALIŠKI KLUB

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

  ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Prepotovali bomo pot od rojstva gledališča do današnjega časa. Na naših srečanjih se bodo učenci prelevili v druge osebe, ukvarjali se bodo z izraznimi možnostmi, s pantomimo, posnemanjem glasov in gibov, nastopanjem pred občinstvom … Poskušali se bomo znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in uprizorili tudi krajše odlomke iger ali skeče.

Tematski sklopi:

 • Kaj je gledališče (zgodovina, vrste)
 • Igramo brez besedila (obrazna mimika, pantomima, ples…)
 • Napišimo dramo
 • Postanimo igralci (sošolcem se predstavimo s kratkimi igrami – tudi med letom)

 

Učenec se bo naučil in znal:

 • ločiti glavni in stranski govor,
 • pojasniti zgradbo drame: zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova,
 • ločiti glavne in stranske osebe ter dialog in monolog,
 • prepoznati in opisati značilni dramski perspektivi (tragično in komično), poznal bo prvine komičnega: komično zunanjost lika, komični karakter, komično situacijo,
 • pretvoriti literarno besedilo v predlogo za predstavo,
 • dramsko besedilo ustvarjalno preoblikovati,
 • napisati dramatizacijo in zasnovo za igro, našteti prvine gledališkega dogodka in pojasniti njihovo vlogo,
 • oceniti predstavo,
 • doživeto interpretirati nedramske zvrsti, samostojno recitirati in deklamirati,
 • pripraviti improvizacijo in pantomimo, gledališko uprizoritev ali lutkovno predstavo ali radijsko igro ali pa napisati kratek scenarij za film,
 • poznal bo strokovno izrazje in glavna literarna dela s področja gledališča.

Načini pridobivanja ocene:

 • Pretvorba različnih besedil v dramsko besedilo,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov (šolske proslave, nastopi pred razredom, priprava igre),
 • poznavanje obravnavanih snovi.

Opis dela pri predmetu:

 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • delo z besedilom
 • projektno delo

Sklop:

  Družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

SLO, DIE, ZGO, GVZ, LVZ, TJA …

Izbirni predmet:

  VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

  1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Današnji otroci zelo zgodaj okusijo čar televizije in interneta, zato morajo tudi čimprej postati njuni kritični uporabniki. Tega ne moremo doseči niti s strogim omejevanjem uporabe obeh dobrin niti z dolgotrajnim gledanjem televizije in deskanjem po medmrežju.

Predmet je namenjen ozaveščanju učenčevega odnosa do obeh medijev, razumevanju, analiziranju in poustvarjanju sporočil, ki jih neposredno in posredno sprejemajo, s čimer razvijajo svojo kritičnost pri izbiri in vrednotenju vsebin. Spoznali bodo delovanje medijskih institucij, dnevno rutino novinarjev in sodobno tehnologijo (obiskali bodo televizijsko hišo), preko analize TV-programov bodo prepoznavali različne žanre in njihova ciljna občinstva, spoznali nekaj osnov varne uporabe internetnih možnosti ter raziskovali, kakšni so učinki množičnih medijev na otroke, mladostnike in ostalo prebivalstvo. Učenci se bodo lotili tudi snemanja, da bodo še v praksi preizkusili, kako poteka televizijsko delo.

Tematski sklopi:

 • Skupne značilnosti množičnih medijev
 • Nastanek in značilnosti televizije
 • Novinarsko delo pri televizijskem mediju
 • Internet
 • Učinki množičnih medijev
 • Mediji in idoli
 • Mediji in nasilje
 • Mediji in stereotipi
 • Kako postati kritični drževljan

Učenec se bo naučil in (po)znal:

 • nekatere strokovne izraze (komuniciranje, množični medij, komentirati, naslovnik, kod …)
 • bistvene značilnosti in funkcije množičnih medijev,
 • razvoj in nastanek televizije,
 • analizirati programsko vsebino in se do nje kritično opredeliti,
 • različne vrste televizijskih postaj in jih primerjal med seboj,
 • pomen celovite informiranosti državljanov,
 • specifičnosti dela televizijskega novinarja,
 • bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,
 • pripraviti prispevek, ga posneti in kritično presoditi posneto gradivo,
 • značilnosti interneta,
 • iskati izbrano vsebino po medmrežju,
 • prednosti in pasti interneta,
 • učinke množičnih medijev na posameznika,
 • opredeliti do sporočilnosti vsebine prikazanega, opredeliti do televizijskih vzornikov in stereotipnosti prikazanih likov in jih primerjati z realnimi osebami,
 • razložiti, kako nasilni prizori delujejo na gledalca, primerjati fiktivno resničnost filmov s stvarnostjo,
 • pomen seznanjenosti z javnimi zadevami,
 • ozavestiti svoje navade spremljanja medijev …

Načini pridobivanja ocene:

 • sodelovanje pri pripravi prispevka,
 • preverjanje obravnavane snovi.

Opis dela pri predmetu:

 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • delo z besedilom
 • projektno delo

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

Izbirni predmet:

  VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Učiteljica:

Jasmina Notar

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

  1 leto

Vezano na razred:

  ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Učenci prepoznajo pojave naravnih in drugih nesreč kot stalne spremljevalce človeštva. Spoznajo ukrepe za preprečevanje nesreč in se seznanijo z ukrepanjem pred nesrečami, med njimi in po njih. Poudarjena je vloga sodobne družbe, način življenja, odnos do okolja in njihov vpliv na nastanek nesreč.

Tematski sklopi:

 • Vrste nesreč
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Pripravljenost in preventiva
 • Ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Zaščitno in reševalno orodje in oprema
 • Praktične vaje

Učenec bo:

 • Učenci spoznajo naravne in druge vrste nesreč, jih znajo opredeliti glede na svoje okolje, poznajo vzroke za njihov nastanek in morebitne posledice,
 • spoznajo organizacijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in razumejo pomen posameznikovega ukrepanja ob različnih nesrečah,
 • znajo razložiti nevarnosti, ki jih povzročajo poplave, potresi in požari ter znajo našteti najnujnejše ukrepe za večjo varnost,
 • razčlenijo povezanost potrebe po uporabi ognja, vode in drugih dobrin z nevarnostjo za nastanek različnih naravnih in drugih nesreč;

Načini pridobivanja ocene:

Praktične vaje, referati, projekti,… in ustno

Sklop:

družboslovni

Povezava s predmeti:

        zgodovina, geografija, državljanska ter domovinska vzgoja ter etika, naravoslovje, matematika, tehnika in tehnologija, biologija in fizika, kemija, gospodinjstvo.

Izbirni predmet:

  TURISTIČNA VZGOJA

Učiteljica:

Andreja Burja Čerin

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:

7., 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov.
 • Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
 • Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu.
 • Učenci pripravijo razstavo, pregledujejo in uporabljajo literaturo, oblikujejo mapo,fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročilo in plakat, izdelajo turistični spominek, pripravijo pogrinjek, so aktivni v raziskovalni
  delavnici na ekskurziji, preizkusijo se v vodenju, pripravijo radijski oglas, prospekt in zloženko za domači kraj.
 • Predmet se ocenjuje številčno.
 • Pri turistični vzgoji ocenjujemo znanje učencev o turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine.
 • Pri ocenjevanju veščin (pri
  terenskem delu npr.raziskovanje), ocenjujemo napredek.
 • Ocenimo učenčev portfolio (poročilo, referat, seminarsko nalogo, …), nastop, delo v skupini.

Tematski sklopi:

 • Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi,vrste turizma).
 • Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene).
 • Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …).
 • Odnos do gostov (turistični bonton).
 • Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja).
 • Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike).
 • Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba).

Učenci:

 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja,
 • se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu,
 • spoznavajo kako pridobiti in posredovati informacije,
 • spoznavajo turistične poklice (o prednostih in pomanjkljivostih),
 • spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino,
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v Komendi in v Sloveniji.

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

zgodovina, geografija, slovenščina, tuji predmeti.

Izbirni predmet:

  LOGIKA l

Učiteljica:

Marjana Grošelj

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

7, 8, 9

Priporočamo:

o 7, 8

Kratek opis predmeta:

 • Učenci nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih preko nalog in iger.
 • Pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju, in zagovarjanju svojih stališč.
 • Razvijajo govor in argumentirano utemeljevanje.
 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja.
 • Pouk se deloma izvaja v računalniški učilnici.

Tematski sklopi:

 • Logične naloge s sestavljenimi izjavami.
 • Sklepanje in argumentiranje.
 • Lingvistična logika.

Učenec se bo naučil in znal:

 • Logično razmišljati in natančno izražati.
 • Ločiti argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja.
 • Samozavestno odločati in zagovarjati svoja stališča.

Načini pridobivanja ocene:

  Učenec dobi eno pisno oceno, eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TIT, MAT, SLJ, ZGO, ANG

Izbirni predmet:

  LOGIKA II

Učiteljica:

Marjana Grošelj

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

7, 8, 9

Priporočamo:

o 8, 9

Kratek opis predmeta:

 • Učenci nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih preko nalog in iger.
 • Pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju, in zagovarjanju svojih stališč.
 • Razvijajo govor in argumentirano utemeljevanje.
 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja.
 • Pouk se deloma izvaja v računalniški učilnici.

Tematski sklopi:

 • Logične naloge s poudarkom na razlagi.
 • Protiprimeri in nepravilno sklepanje.
 • Lingvistična logika.

Učenec se bo naučil in znal:

 • Logično razmišljati in natančno izražati.
 • Ločiti argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja.
 • Samozavestno odločati in zagovarjati svoja stališča.

Načini pridobivanja ocene:

Učenec dobi eno pisno oceno, eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TIT, MAT, SLJ, ZGO, ANG

Izbirni predmet:

  SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učiteljica:

Mojca Bukovnik

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

  ne

Priporočamo:

  7., 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

Naučili se bomo nekaj osnovnih značilnosti hranilnih snovi v povezavi z zdravjem organizma. Spoznali bomo večino osnovnih postopkov pripravljanja hrane in veliko tudi kuhali.

Tematski sklopi:

 • Hranilne snovi v povezavi z zdravjem;
 • Kakovost živil in jedi;
 • Priprava zdrave hrane;
 • Prehranske navade.

Učenec se bo naučil in znal:

      Naučil se bo glavne značilnosti hranljivih snovi v povezavi z zdravjem (pomanjkanje in prevelike količine le teh v prehrani; Nauči se pravilno pripravljati jedilnik; Ve kaj je varna , varovalna in uravnotežena prehrana; Nauči se osnovne postopke termične obdelave živil; Spozna nekatere bolezni v povezavi z nepravilnim prehranjevanjem).

Načini pridobivanja ocene:

Praktične vaje in ustno.

Opis dela pri predmetu:

     Teoretični del bo v učilnici, praktični pouk (vaje) pa v praktikumu gospodinjske učilnice.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

Naravoslovje; Biologija; Gospodinjstvo

Izbirni predmet:

  ASTRONOMIJA

Učiteljica:

Damijana Ogrinec

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • V sklopu Zvezde in vesolje bomo primerjali vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenost in velikosti.
 • Merili bomo oddaljenost zvezd v primerjavi z razdaljo od Sonca, opazovali gruče zvezd, opazovali njihove barve in poskušali dobiti predstavo o raznolikosti in razsežnosti vesolja.
 • Namen predmeta je, da učenci spoznajo naše osončje in našo bližnjo okolico.

Tematski sklopi:

 • Oddaljenosti zvezd
 • Metoda paralakse
 • Opazovanje gruče zvezd
 • Opazovanje Rimske ceste
 • Vesolje kot celota

Učenci:

 • se seznanijo z razsežnostjo bližnjega vesolja
 • spoznajo koncept paralakse
 • ugotovijo veliko raznolikost med sijem zvezd
 • dobijo predstavo, da je Rimska cesta velika združba zvezd in megličastih objektov
 • zbirajo in urejajo podatke o vesolju
 • Seznanijo se z obstojem drugih galaksij
 • Seznanijo se z velikim številom galaksij v vesolju
 • Dobijo občutek za različne velikostne skale
 • Pogled v vesolje je kot pogled v preteklost

Načini pridobivanja ocene:

 • Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer:
 • izdelki
 • seminarske naloge
 • ustno spraševanje

Opis dela pri predmetu:

 • preprosta opazovanja
 • Razgovori
 • Analize
 • izdelava modelov
 • preprosti poskusi
 • iskanje informacij na spletu

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

FIZ, TIT

Izbirni predmet:

  ROBOTIKA V TEHNIKI

Učiteljica:

Damijana Ogrinec

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

8, 9

Priporočamo:

  8, 9

Kratek opis predmeta:

 • Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih učilnici z računalniki. Praktično delo je prevladujoča oblika dela.
 • Mentor za vsako učno enoto pripravi problemsko zastavljeno nalogo. Učenci se razdelijo v skupine in vsaka skupina poskuša nalogo rešiti do konca. Ideja se v štirih fazah razvije do končnega izdelka.
 • Učenci bodo osvojili osnovna znanja na področju robotike s pomočjo zbirke LEGOMindstorms in mikrokrmilnika NXT.
 • Znali bodo sestaviti model stroja ali naprave, zanj napisati program, ga prenesti v mikrokmilnik, preveriti pravilno delovanje programa.

Tematski sklopi:

 • Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav
 • Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav
 • Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke
 • Krmiljenje s povratnim delovanjem
 • Model robotske roke (tri prostostne stopnje)
 • Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav

Učenec se bo naučil in znal:

 • Spoznajo osnovne pojme robotike.
 • Načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele.
 • Spoznajo nalogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju stojnih naprav.
 • Razvijajo sposobnost za delo v skupini.
 • Razvijajo prostorsko predstavljivost
 • Spoznajo poklic

Načini pridobivanja ocene:

 • Lastne ideje pri konstrukciji.
 • Organizacija delovnega mesta in poteka dela.
 • Delovanje konstrukcije.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TIT, FIZ, MAT, BIO, KEM, GOS

Izbirni predmet:

  IZBRANI ŠPORT NOGOMET

Učitelj/-ica:

učitelj/-ica športne vzgoje

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. razred

Kratek opis predmeta:

Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga igramo v šoli, se izvaja na rokometnem igrišču. Primeren je za oba spola.
Igro delimo v fazo napada in branjenja.

Tematski sklopi:

 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov
 • vadba skupinske taktike v napadu in obrambi
 • sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

 • osnovne tehnične elemente
 • osnove taktike igre
 • soditi tekmo

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri
  (tekmovanju)
 • prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem

Opis dela pri predmetu:

 • pridobivanje novih informacij preko razlage, demonstracije in vadbe. Aktivnosti naj bi potekale večinoma v manjših skupinah, kjer bodo lahko učenci z več predznanja pomagali tistim, ki se bodo z določenimi tehničnimi ali taktičnimi elementi srečali prvič.
 • uporaba in utrjevanje znanja v igri

Sklop:

naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

bio

Izbirni predmet:

  IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

Učitelj/-ica:

učitelj/-ica športne vzgoje

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. razred

Kratek opis predmeta: Odbojka je zelo družabna, dinamična igra z žogo, pri kateri ni direktnega stika z nasprotnikom, zato je tudi najbolj nenasilna med vsemi kolektivnimi športi. Primerna je za vsa starostna obdobja in oba spola.

Tematski sklopi:

 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov
 • učenje zahtevnejših tehničnih elementov
 • sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

 • osnove tehničnih elementov
 • osnove taktike igre
 • sojenje

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri in tekmovanju

Opis dela pri predmetu:

 • pridobivanje novih informacij preko razlage, demonstracije in vadbe
 • uporaba le teh v praksi

Sklop:

naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

BIO 

Izbirni predmet:

  IZBRANI ŠPORT KOŠARKA

Učiteljica:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne Priporočamo: 7. razred

Kratek opis predmeta:

Košarka je družabna, dinamična igra z žogo, kjer igralci s skupnimi akcijami napadajo nasprotnikov koš. Akcije napada izvajajo predvsem s podajanjem in vodenjem žoge, preigravanjem nasprotnika ter blokadami. Napad zaključijo z metom na koš. V obrambi, je v šolski košarki, obvezna osebna obramba.

Tematski sklopi:

 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov
 • učenje zahtevnejših tehničnih elementov
 • sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

 • osnove tehničnih elementov
 • osnove taktike igre
 • sojenj

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri in tekmovanju

Opis dela pri predmetu:

 • pridobivanje novih informacij preko razlage,
 • demonstracije in vadbe
 • uporaba v praksi

Sklop:

naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

BIO

Izbirni predmet:

  ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učitelj/ica:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 32

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

Tematski sklopi:

 • splošna kondicijska priprava
 • dolgotrajnejši tek v naravi
 • pohodništvo
 • plavanje
 • kolesarjenje
 • športno plezanje
 • badminton
 • igre z žogo: košarka, nogomet, obojka, rokomet
 • hokej
 • tek na smučeh
 • veslanje

Učenec se bo naučil in znal:

 • razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.
 • tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi.

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri
 • prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem.

Opis dela pri predmetu:

 • Nekatere vsebine bomo izvedli v obliki enodnevnih dejavnosti (sobota).
 • Ostale vsebine bodo realizirane v šoli.

Sklop:

naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

BIO

Izbirni predmet:

  ŠPORT ZA SPROSTITEV

Učitelj/ica:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

  1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

8. razred

Kratek opis predmeta:

 Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

Tematski sklopi:

 • splošna kondicijska priprava
 • pohodništvo
 • kolesarjenje
 • badmintono
 • hokej
 • veslanje
 • tek na smučeh
 • igre z žogo: košarka, nogomet, obojka, rokomet
 • športno plezanje
 •  plavanje
 • dolgotrajnejši tek v naravi

Učenec se bo naučil in znal:

 • razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.
 • tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri
 • prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem

Opis dela pri predmetu:

Nekatere vsebine bomo izvedli v obliki enodnevnih dejavnosti (sobota), ostale vsebine bodo realizirane v šoli.

 

Sklop:

naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

BIO

Izbirni predmet:

  OBDELAVA GRADIV LES

Učiteljica:

Učitelj TIT

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Načrtovanje in izdelava izdelkov iz različnih vrst in oblik lesa. Učenci se spoznajo z različnimi obdelovalnimi postopki, ročnim in strojnim orodjem, pridobivajo na natančnosti, skrbijo za varnost pri delu, se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodov.

Tematski sklopi:

 • Ugotavljanje lastnosti različnih vrst lesa.
 • Orodja in stroji za obdelavo lesa.
 • Tehnična dokumentacija.

Načini pridobivanja ocene:

Ocenjevanje izdelkov: natančnost, estetski videz, funkcionalnost,…

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TIT

Izbirni predmet:

  UREJANJE BESEDIL

Učitelj:

Učitelj računalništva

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. razred

Kratek opis predmeta:

 • Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.
 • Učenec/ka je sposoben/na pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov, da lahko izdela seminarsko nalogo. S tem razvija sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogati jezikovni zaklad. Z uporabo spletnega brskalnika razvija komunikacijske sposobnosti.
 • Pridobljeno znanje lahko nadgrajujejo v 8. razredu pri predmetu multimedija in v 9. razredu pri računalniških omrežjih.

Tematski sklopi:

 • osnove informatike
 • strojna računalniška oprema
 • osnove dela za računalnikom
 • navajanje literature
 • iskanje virov po Internetu
 • osnove urejanja besedil
 • napredno urejanje besedil
 • oblikovanje projektne naloge

Učenec se bo naučil in znal:

 • samostojne uporabe najširše uporabljenega operacijskega sistema
 • orodja za upravljanje z datotekami
 • oblikovanja dokumentov v izbranem urejevalniku besedil
 • iskanja vsebin iz različnih virov, v knjižnici, na medmrežju …
 • digitalizacijo vsebin

Načini pridobivanja ocene:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene in sicer

 • s pisnim testom
 • z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom
 • na osnovi izdelkov

Opis dela pri predmetu:

 • Delo za računalnikom
 • Iskanje informacij
 • Zapisovanje
 • Skupinsko delo
 • Poročanje

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TJA, SLO

Izbirni predmet:

  MULTIMEDIJA

Učitelj:

Učitelj računalništva

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

8. razred

Kratek opis predmeta:

 • Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.
 • Učenec/ka je sposoben/na pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.. S tem razvija sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogati jezikovni zaklad. Z uporabo spletnega brskalnika razvija komunikacijske sposobnosti.
 • Pridobljeno znanje lahko nadgrajujejo v 9. razredu – računalniška omrežja.

Tematski sklopi:

 • programska računalniška oprema
 • navajanje literature
 • iskanje virov po Internetu
 • osnove multimedijskih elementov
 • obdelava fotografije, zvoka, videa

Učenec se bo naučil in znal:

 • samostojne uporabo najširše uporabljenega operacijskega sistema
 • orodja za upravljanje z datotekami
 • obdelava slik, fotografij, zvoka, videa
 • digitalizacijo vsebin

Načini pridobivanja ocene:

Učenci pridobijovsaj  tri ocene in sicer

 • s pisnim testom
 • z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom
 • na osnovi izdelkov

Opis dela pri predmetu:

 • Delo za računalnikom
 • Iskanje informacij
 • Zapisovanje
 • Skupinsko delo
 • Poročanje

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

TJA, SLO

Izbirni predmet:

  RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Učitelj:

Učitelj računalništva

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 32

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.
 • spoznajo osnove jezika html in css za izdelavo spletnih strani

Tematski sklopi:

 • računalniška omrežja
 • osnove izdelovanja spletnih strani
 • zahtevnejše oblikovanje spletnih strani (html in css)
 • osnove medmrežja

Učenec se bo naučil in znal:

o osnove računalniških omrežij

o izdelati enostavno spletno stran s html kodo in uporabo css

o poiskati in uporabiti podatke iz omrežja Internet

Načini pridobivanja ocene:

Učenci pridobijo tri  ocene in sicer

 • s pisnim testom
 • z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom
 • na osnovi izdelkov

Opis dela pri predmetu:

 • Delo za računalnikom
 • Iskanje informacij
 • Zapisovanje
 • Skupinsko delo
 • Poročanje

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

tja, slo

Izbirni predmet:

  POSKUSI V KEMIJI

Učiteljica:

Barbara Juhant Selak

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

  1 leto

Vezano na razred:

  ne

Priporočamo:

  8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

Urjenje v osnovnih tehnikah eksperimentiranja (raziskovalnega dela), zaščite, samozaščite in prva pomoč.

Tematski sklopi:

 • Steklovina in ostali laboratorijski pribor
 • Kemiki in njihovi eksperimenti
 • Zaščitna sredstva, samozaščita, nevarnosti ob eksperimentiranju
 • Spremenljivke in konstante
 • Toksičnost in simbolika
 • Merilni pripomočki, postopki eksperimentiranja
 • Kemija in ekologija

Učenec se bo naučil in znal:

 • Osnovnih postopkov eksperimentiranja
 • Ravnanja z laboratorijskim priborom
 • Opazovanja in beleženja
 • Analiziranja rezultatov
 • Vmeščanja rezultatov v določen koncept

Načini pridobivanja ocene:

 • Z eksperimentiranjem
 • Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov
 • Z upoštevanjem navodil
 • Z načrtovanjem in urejanjem eksperimentalnega okolja

Opis dela pri predmetu:

 • Načrtovanje eksperimenta
 • Ustrezna uporaba zaščitnih sredstev
 • Priprava kemikalij in eksperimentalnih pripomočkov
 • Opazovanje in beleženje
 • Izvebda zapisa eksperimenta, skiciranje po fazah
 • Beleženja rezultatov
 • Interpretacija rezultatov

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

gos, nar

Izbirni predmet:

  ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI

Učiteljica:

 Damijana Ogrinec

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

 7. – 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • Izbirni predmet astronomija se nadaljuje na področju spoznavanja osnovnih optičnih priprav, kot so projektorji, lupe, daljnogled, teleskop.
 • V nadaljevanju preučujemo gibanje planetov v našem Osončju. Na opazovalnih večerih opazujemo planete, ki so vidni tekom leta na našem nebu Raziskovali bomo kroženje satelitov okoli našega planeta. Posebno zanimivo bo raziskovanje Marsa, saj nam bodo pomagala tudi najnovejša znanstvena raziskovanja.V pomoč nam bo teleskop, ki ga je kupila šola.

Tematski sklopi:

 • Nekatere lastnosti svetlobe
 • Opazovanje predmetov z lupo in koncept daljnogleda
 • Pogled na osončje iz vesolja: gibanje, oddaljenosti in velikosti planetov
 • Umetni sateliti in poleti v vesolje
 • Planetologija

Učenci bodo :

 

 • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 • spoznali, kako nastane slika predmeta;
 • spoznali preslikave z lečami ter zgradbo in delovanje različnih vrst daljnogledov in teleskopov;
 • izdelali bodo preprosto kamero obscuro;
 • spoznali bodo zakaj in kako se planeti gibljejo okoli Sonca, kakšne so njihove oddaljenosti od Sonca, značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;
 • naučili se bodo uporabljati zvezdno karto in načrtovati opazovanja;
 • s prostimi očmi, s teleskopom in daljnogledi bodo opazovali planete in njihove lune;Načini pridobivanja ocene:

Ocena pri astronomiji bo temeljila na sodelovanju pri urah ter dnevniku, v katerem bodo:

 • zapisniki in skice opazovanj;
 • rešeni delovni listi;
 • zbrani prispevki in članki iz revij ter časopisov;
 • ostalo gradivo v zvezi z astronomijo.

Opis dela pri predmetu:

Pojdimo na “dolgo” pot skozi vesolje, galaksije, po planetih in lunah. Vsi, ki vas te teme zanimajo – VABLJENI

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

fiz, tit

Izbirni predmet:

  MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Učiteljica:

Mateja Vrtar Regovc

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

  7

Priporočamo:

 7

Kratek opis predmeta:

Predmet je naravnan h kreativnosti in odkrivanju novih oblik.Učenci spoznajo uporabno stran matematike. Namenjen je odkrivanju matematike v naravi in vsakdanjem življenju. Do tega pridejo s pomočjo opazovanja, meritev in računalniških modelov.Določen del pouka se izvede v računalniški učilnici s pomočjo raznih programov.

Tematski sklopi:

 • Logika: logično razmišljanje, povezovanje stvari in reševanje logičnih ugank.
 • Števila: iskanje števil v naravi, povezovanje s pomočjo grafov, izdelovanje labirintov.
 • Drugačno računanje: zapisovanje s pomočjo rimskih števil, egipčanskih števil, starodavnih zapisov števil drugih ljudstev, različnih številskih zapisov, ki se uporabljajo v računalništvu in način računanja za kodiranje zapisov.
 • Tlakovanje: Z različnimi vzorci zapolniti ravnino, izdelovanje vzorcev, reševanje problemov v proizvodnji.

Učenec se bodo naučil in znal:

 

Samostojno odkrivati zakonitosti in znamenitosti zgoraj omenjenih področij.

Način pridobivanja ocene

      Učenec prejme najmanj po eno oceno iz vsakega obravnavanega sklopa. Glavna ocena temelji na izdelku, ki ga je učenec/učenka pripravil v okviru sklopa (projekt, plakat, rešene naloge, izdelek …). Dodatne ocene se lahko nanašajo na sprotno delo, pri čemer upoštevamo tako sodelovanje kot tudi uspešnost učenca. Pri ocenjevanju torej niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

 LVZ, TIT, MAT, RAČ, ZGO, NAR, GEO

Izbirni predmet:

OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE

Učiteljica:

Barbara Orešnik

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7, 8, 9

Kratek opis predmeta:

Načrtovanje in izdelava izdelkov iz umetnih mas. Učenci se spoznajo z različnimi obdelovalnimi postopki, ročnim in strojnim orodjem, pridobivajo na natančnosti, skrbijo za varnost pri delu, se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodov.

Tematski sklopi:

 • Ugotavljanje lastnosti umetnih mas.
 • Orodja in stroji za umetne mase.
 • Tehnična dokumentacija.

Načini pridobivanja ocene:

      Ocenjevanje izdelkov: natančnost, estetski videz, funkcionalnost,…

Sklop:

 naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

tit

Izbirni predmet:

  ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

Učiteljica:

Mojca Bukovnik

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7, 8, 9

Kratek opis predmeta:

 • Učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo nežive in žive dejavnike.
 • Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, sprememba temperaturnega režima itd. lahko usodno za preživetje organizmov.
 • Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.

Tematski sklopi:

 • Naravno okolje.
 • Umetno okolje.
 • Organizmi v naravnem okolju.
 • Organizmi v umetnem okolju.
 • Sobivanje organizmov.

Učenec se bo naučil in znal:

 • Poglobi , razširi in nadgradi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu.
 • Trdneje poveže teorijo z vsakdanjim življenjem.
 • Spozna terenske in eksperimentalne metode dela.
 • Spozna in poglobi spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja.
 • Poglobi spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.

Načini pridobivanja ocene:

 • Terenski zapisnik.
 • Predstavitev izbrane živali.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

BIO, NAR

Izbirni predmet:

  VERSTVA IN ETIKA 1, 2, 3

Trajanje:

Predmet je trileten, lahko tudi krajši. Učni načrt omogoča učencem smiselno izbirati predmet tudi le za eno ali dve leti, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen v triletnem obsegu.

Vezano na razred:

 ne

Priporočamo:

 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

 • Verstva in etika I – 7. razred

Obravnava se svet v njegovi raznolikosti, v kateri živimo. Vodilni motiv je navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta, za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju različnosti drugih.

 • Verstva in etika II – 8. razred

Obravnava se skupnost. Sprašujejo se po skupnostih, v katerih živimo, po pogojih in posledicah skupnega življenja. Pri obravnavi verstev so zato v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev.

 • Verstva in etika III – 9. razred

V ospredju je oseba, njenaodgovorna dejavnost v svetu in skupnosti, kritično presojanje vrednot in življenjskih okoliščin  ter pripravljenost za dialog, komuniciranje in sporazumevanje.   

Izbirni predmet:

  KEMIJA V ŽIVLJENJU

Učiteljica:

Tina Kolenc

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

DA

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:

Kemija nas spremlja na vsakem koraku. Izbirni predmet kemija v življenju je nadgradnja pridobljenega znanja pri kemiji. Naučili se bomo kako znanje iz kemije prenesti v življenje.Učenci spoznajo in pripravijo nekaj uporabnih snovi, kot so: barvila za tkanine ali barvanje na druge podlage, eterična olja za odišavljenje prostorov, telesa, aromaterapijo in pripravijo preprosto milo in negovalno kremo.

Tematski sklopi:

 • Tekmovanje snovi – kromatografija
 • Svet brez barv bi bil dolgočasen.
 • Kemija tudi diši.

Učenec se bo naučil in znal:

 • · Metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi.
 • Kromatografijo kot pomembno tehniko ločevanja. Za analizo naravnih in sinteznih snovi;
 • Povezovanje znanj iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, umetnosti in gospodinjstva.
 • Naravna barvila in eterična olja.
 • Pomen poskusov v raziskovanju.

Načini pridobivanja ocene:

 • Z eksperimentiranjem.
 • Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov.
 • Z upoštevanjem navodil.
 • Z načrtovanjem in urejanjem eksperimentalnega okolja.

Opis dela pri predmetu:

 • Načrtovanje eksperimenta.
 • Ustrezna uporaba zaščitnih sredstev.
 • Priprava kemikalij in eksperimentalnih pripomočkov.
 • Opazovanje in beleženje.
 • Izvedba zapisa eksperimenta, skiciranje po fazah.
 • Beleženja rezultatov.
 • Interpretacija rezultatov.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

gos, nar, bio

Izbirni predmet:

  RASTLINE IN ČLOVEK

Učiteljica:

Tina Kolenc

Število ur:

 •   tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Pri izbirnem predmetu Rastline in človek učenci razširjajo in poglabljajo znanje o rastlinah.

Tematski sklopi:

 • Uporabnost rastlin.
 • Rastline v človekovi prehrani.
 • Zdravilne rastline.
 • Rastline v živalski prehrani in v industriji.
 • Okrasne rastline.

Učenec se bo naučil in znal:

 • Seznanili se bomo z uporabnostjo rastlin od hortikulture, agronomije, živinoreje do kulinarike.
 • Spoznali bomo rastline v človekovi prehrani.
 • Spoznali bomo zelišča in zdravilne rastline.
 • Delali bomo z mikroskopom in pripravljali različne mikroskopske preparate.
 • Iz rastlin bomo izdelali različne izdelke (vizitke, voščila, sveče, dišavne vrečke, okrasne slike, adventne venčke …)
 • Obiskali bomo cvetličarno, vrtnarijo in se seznanili s poklici kot so vrtnar, cvetličar, farmacevt, agronom, kuhar …
 • V računalniški učilnici bomo izdelali kartoteko ogroženih rastlin.
 • V učilnici bomo gojili začimbe in sobne rastline.

Načini pridobivanja ocene:

 • Z gojenjem rastlin.
 • Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov.
 • Herbarijska zbirka.
 • Z mikroskopiranjem.

Opis dela pri predmetu:

 • Projektno delo
 • Laboratorijske vaje.
 • Terensko delo.
 • Gojenje zdravilnih rastlin.
 • Delo z literaturo.

Sklop:

naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

gos, nar, bio, kem

Izbirni predmet:

  ANSAMBELSKA IGRA

Učiteljica:

Marjeta Čimžar

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. – 9. r razred

Kratek opis predmeta:

o        Je enoletni izbirni predmet, ki je primeren tudi za tiste, ki ne hodijo v glasbeno šolo, saj program omogoča izbor glasbenih vsebin, ki se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim.

Program spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje

Tematski sklopi:

 • ustvarjanje in poustvarjanje glasbe,
 •  improvizacija ritmičnih in melodičnih vsebin,
 • ljudska in umetna glasba,
 • zabavna glasba

Učenec se bo naučil in znal:

Učenci se bodo naučili tehnike igranja na Orffova, ljudska, elektronska ali posamezna klasična glasbila, orientirati v partituri, eksperimentirati z glasovi in glasbili, oblikovati lastne spremljave na dano besedilo ali melodijo, improvizirati, komponirati različne glasbene vsebine, oblikovati spored kakovostnejših dosežkov in jih predstaviti na javnem nastopu ali v razredu
Načini pridobivanja ocene:

 Sodelovanje na nastopih

Opis dela pri predmetu:

          Učenci bodo poustvarjali vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine, izražali ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo z izvajanje v razredu in javno, predstavljali svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

         se povezujejo z vsemi področji predmeta glasbe, z vsemi drugimi šolskimi predmeti (ples, računalništvo, etnologija …) pa skladno z izborom projekta.

Izbirni predmet:

  GLASBENI PROJEKT

Učitelj: Marjeta Čimžar

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. – 9. razred

Kratek opis predmeta:   Je enoletni izbirni predmet, ki je namenjen različnim oblikam ustvarjanju glasbe in tudi povezovanju glasbe   z drugimi dejavnostmi. Delo je največkrat vezano na petje, igranje, pa tudi na uporabo in spoznavanje IKT (urejanje in montiranje zvoka). Obravnavane skladbe učenci velikokrat uporabijo tudi kot del programa na valeti, sicer pa se skozi celo leto trudimo, da učenci večkrat tudi nastopajo.                                                                        
Tematski sklopi:
 • muzikal, glasbena pravljica,
 •  zvočna oprema video filma, radijskega programa,
 •  ljudska glasbila in zvočila, ljudski pevci, folklorne skupine,
 • razstava likovnih izdelkov na dano glasbeno tematiko in ozvočenje
 • dejavnosti ustanov, npr. glasbene šole, znanih glasbenikov, pevskih zborov …
Učenec se bo naučil in znal:

    Učenci se bodo naučili igranja na Orffove inštrumente, elektronska ali posamezna klasična glasbila, se orientirali v partituri, eksperimentirati z glasovi in glasbili, oblikovati lastne spremljave na dano besedilo ali melodijo, improvizirati, komponirati različne glasbene vsebine, oblikovati spored kakovostnejših dosežkov in jih predstaviti na javnem nastopu ali v razredu

Načini pridobivanja ocene: Sodelovanje na nastopih, napredovanje, predstavitve…
Opis dela pri predmetu:
 • Učenci bodo lahko ustvarjali glasbeno predstavo (npr. muzikal ali uglasbili igro),
 • ozvočili likovno razstavo, raziskali glasbeno zapuščino v svojem okolju,
 • raziskali določeno glasbeno dejavnost ustanov v svojem okolju,
 • ozvočili video, film ali šolski radijski program
Sklop: družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: se povezujejo z vsemi področji predmeta glasbe, z vsemi drugimi šolskimi predmeti (ples, računalništvo, etnologija …) pa skladno z izborom projekta.

Izbirni predmet:

LITERARNI KLUB

Učiteljica:

Učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred: ne Priporočamo: 7., 8., 9. razred
Kratek opis predmeta: Izbirni predmet je enoleten in nadgrajuje predmet slovenščina. Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj, upošteva interese učencev in ravnovesje področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. Zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.
Tematski sklopi:
 • Uvod v svet romanov, dram in od
 • Lirika
 • Epika
 • Dramatika
Učenec se bo naučil in znal:
 • izrazijo svoje literarnoestetsko doživetje, o ustvarjalno interpretativno preberejo umetnostno besedilo,o razčlenijo značilnosti zunanje in notranje zgradbe književnega dela, o opišejo književno osebo, dogajalni prostor in čas,
 • razčlenijo dogajanje na dogajalne enote,
 • določijo temo besedila in vrsto pripovedovalca,
 • določijo vrsto slogovnega postopka,
 • pojasnijo razumevanje metafore,
 • primerjajo umetnostna besedila glede na temo, književne osebe, čas in prostor, dogajanje in snov,
 • napišejo kratko pesem in dramski prizor,
 • napišejo likovno pesem ali pesem lepljenko,
 • napišejo po eno basen, pripovedko ali bajko, anekdoto, spominsko črtico, fragment daljše pripovedi in fragment trivialne pripovedi,
 • napišejo fiktivni dnevnik književne osebe,
 • napišejo dnevnik branja,
 • napišejo predstavitev avtorja in knjige,
 • uporabljajo literarnovedne pojme.
Načini pridobivanja ocene:
 • govorni nastop,
 • poustvarjanje umetnostnih besedil,
 • razčlemba poslušanega in prebranega besedila.
Opis dela pri predmetu:
 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • frontalna oblika
 • razgovor
 • delo z besedilom
 • razlaga
 • projektno delo
Sklop: družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: Slovenščina, tuji jeziki, zgodovina, geografijo, posredno pa tudi s tekmovanjem v znanju materinščine (Cankarjevo tekmovanje) in z Bralno značko.

Izbirni predmet:

  VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne

Priporočamo:

7. – 9. razred

Kratek opis predmeta: Človek današnjega časa je vržen v svet, ki ga krojijo množična občila, nima pa ustreznega znanja, s katerim bi presojal, kaj je vredno gledati in kaj ne, kaj je škodljivo in kaj ne. Izbirni predmet vzgoja za medije je zato priložnost, da se učenec zave svojih navad spremljanja ter iz pasivnega sprejemnika postane dejaven in kritičen sooblikovalec medijskega prostora.
Tematski sklopi:
 • značilnosti množičnih medijev,
 • zgodovina radia,
 • oglaševanje in propaganda,
 • novinarsko delo na radiu in novinarska etika,
 • vodenje šolskega radia in šolskih prireditev,
 • oblikovanje lastne radijske oddaje,
 • obisk radijske hiše in seznanitev z delom na radiu.
Učenec:  

 • bo spoznal bistvene značilnosti in vlogo množičnih medijev,- se bo seznanil z razvojem in nastankom radia,- bo analiziral programsko vsebino in se do nje skušal kritično opredeliti,
 • bo spoznal različne vrste radijskih postaj in jih primerjal med seboj,
 • bo spoznal pomen celovite informiranosti državljanov,
 • bo na terenu spoznal posebnosti dela radijskega novinarja,
 • bo usvojil bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,
 • bo pripravil prispevek, ga posnel in kritično presodil posneto gradivo,
 • bo ozavestil svoje navade spremljanja medijev …

 

Načini pridobivanja ocene:
 • sodelovanje pri pripravi prispevka,
 • preverjanje obravnavane snovi.
Opis dela pri predmetu:  

 • metoda demonstracije,- delo v dvojicah,- skupinsko delo,
 • individualno delo,
 • frontalna oblika,
 • razgovor,
 • delo z besedilom,
 • razlaga,
 • projektno delo.

 

Sklop: družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

Izbirni predmet:

  VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

Učiteljica:

učiteljica slovenščine

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

 ne

Priporočamo:

7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Medijska pismenost postaja ena ključnih kompetenc v sodobnem svetu. Učenci se bodo učili analizirati medije, jih kritično ocenjevati in se spopadati z zasičeno medijsko sceno. Usposabljali se bodo za kritično in kreativno uporabo različnih medijskih sporočil ter jih ustvarjali. Pri predmetu Tisk so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Sodelujejo pri izdelavi šolskega časopisa.

Tematski sklopi:

 • Skupne značilnosti medijev
 • Nastanek in razvoj množičnih medijev
 • Značilnosti tiskanih medijev
 • Delitev tiska
 • Novinarska etika
 • Oglaševanje in propaganda
 • Konstrukcija medijske realnosti
 • Delo novinarja pri časopisu
 • Kako postati kritični medijski posameznik

Učenec se bo naučil in (po)znal:

 • nekatere strokovne izraze (komuniciranje, množični medij, komentirati, naslovnik, kod …)
 • bistvene značilnosti in funkcije množičnih medijev,
 • razvoj in nastanek množičnega tiska,
 • analizirati programsko vsebino in se do nje kritično opredeliti,
 • Opredeliti značilnosti periodičnega tiska: publiciteta, aktualnost, univerzalnost, periodičnost,
 • pomen celovite informiranosti državljanov,
 • razlikovati novinarsko delo od oglaševanja in propagande,
 • bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,
 • kaj so novičarske vrednote,
 • učinke množičnih medijev na posameznika,
 • opisati potek oblikovanja novinarskega prispevka,
 • opisati značilnosti posameznih novinarskih žanrov,
 • pomen seznanjenosti z javnimi zadevami, svobode medijev,
 • ozavestiti svoje navade spremljanja medijev …

Načini pridobivanja ocene:

 • sodelovanje pri pripravi prispevka,
 • preverjanje obravnavane snovi.

Opis dela pri predmetu:

 • delo v dvojicah
 • skupinsko delo
 • individualno delo
 • frontalna oblika
 • razgovor
 • delo z besedilom
 • razlaga
 • projektno delo

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

 

Izbirni predmet:

   ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA

Učiteljica:

Andreja Burja Čerin

Število ur:

 • tedensko: 1 / lahko projektno delo
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

da

Priporočamo:

7. in 8. razred

Kratek opis predmeta:

Preko dveh izbranih tematskih sklopov bodo učenci odkrivali in raziskovali zgodovino domačega kraja, pokrajine in širše. Pri tem bodo spoznavali in uporabljali najrazličnejše zgodovinske vire, obiskali muzej, arhiv in knjižnico ter razvijali sposobnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov. Delo bo potekalo tudi v obliki projektnega in terenskega dela.

Učenec ocene pridobi ustno, pisno, z referatom ali projektno nalogo (razstava, poročilo, terensko delo …).

Tematski sklopi:

 • Srednjeveške zgodbe.
 • Kako smo potovali?
 • Slovenci kot vojaki.
 • Selitve skozi zgodovino.

Učenci:

 • razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz obče in nacionalne zgodovine, s poudarkom na vplivu obče zgodovine na nacionalno, 
 • z raziskovalnim učenjem poglabljajo in razširjajo znanje o življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje, 
 • razvijajo razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras in skupnosti,
 • na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne dediščine,
 • razvijajo spretnosti in veščine zgodovinskih prostorskih in časovnih predstav,
 • urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in informacij, zbranih in izbranih iz drugih medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v pretekolosti,
 • spoznavajo pomen knjižnic, muzejev in arhivov,
 • z učenjem ob različnih zgodovinskih virih in literaturi razvijajo spretnosti kritične presoje zgodovinskih dogodkov in pojavov v preteklosti in sodobnosti,
 • usvojeno znanje in ugotovitve predstavijo ustno, pisno, grafično, ilustrativno in z uporabo različnih tehničnih pripomočkov. 

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

zgodovina, geografija, slovenščina, tuji predmeti.

Izbirni predmet:

   KLEKLJANJE

Učiteljica:

Mojca Bukovnik

Število ur:

 • tedensko: 1
 • letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

 ne, primerno za 7. – 9. razred

Kratek opis predmeta:

Pri predmetu se naučimo osnovnih tehnik klekljanja. Izdelujemo klekljane čipke in se seznanimo z zgodovino te umetnostne obrti na slovenskem. Učenci lahko svoje znanje nadgrajujejo v nadaljevanju pri predmetih klekljanje 2 in klekljanje 3.

Tematski sklopi:

 •  Klekljarski pribor
 • Priprava na praktično delo
 • Kitica
 • Klekljarska terminologija
 • Seznanitev s sistemom mednarodne barvne skale in uporaba načrtov v mednarodni barvni skali
 • Ozki ali slepi ris
 • Zgodovina čipkarstva (klekljarstva) v Sloveniji

Učenec se bo naučil in (po)znal:

Učenci se naučijo osnovnih tehnik klekljanja in znajo izdelati enostavnejše klekljane čipke. Ob tem spoznajo tudi zgodovino čipkarstva (izvor, spreminjanje namembnosti skozi čas, vrste ročno izdelanih čipk, strojno čipko, čipkarske centre) s poudarkom na klekljani idrijski čipki in čipki v slovenskem prostoru.

Načini pridobivanja ocene:

 • Izdelki (izdelane čipke)
 • Poznavanje osnovnih pojmov

Opis dela pri predmetu:

Težišče dela je praktično delo z močno poudarjeno individualizacijo pouka, ki izhaja iz narave dela, to je klekljanja, in iz klekljarskega predznanja učencev. Za klekljanje 1 predznanje ni potrebno, če pa ga posameznik že ima, se le tega nadgrajuje. Posamezni vsebinski sklopi izbirnega predmeta klekljanje so zasnovani tako, da omogočajo individualno nadgradnjo in poglobljeno obravnavo. Praktično delo je dopolnjeno z osnovnimi teoretičnimi vsebinami, ki se obravnavajo po sistemu mednarodne barvne skale. Pouk dodatno oplemeniti povezovanje z različnimi ustanovami, povezanimi s klekljanjem (čipkarske šole, muzeji, turistična društva, društva klekljaric ipd

Sklop:

družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

 ZGO, LV, TIT, MAT.

 

 

Izbirni predmet:   OBDELAVA GRADIV KOVINE
Učiteljica: Učitelj TIT
Število ur:

§  tedensko: 1

§  letno: 35

Trajanje: 1 leto
Vezano na razred: ne Priporočamo: 7., 8., 9. razred
Kratek opis predmeta: Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – kovine učenci nadgradjo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 8. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Od strojev uporabijo električni vrtalni stroj. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti. Pri OGK smo do sedaj izdelali: smetišnico, lopatko, grabljice, pajka, stojalo za sveče, zvončke, kangljico, nakit…
Tematski sklopi:

§  Ugotavljanje lastnosti različnih vrst kovine.

§  Orodja in stroji za obdelavo kovin.

§  Tehnična dokumentacija.

 

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.