Program ekologija

PROJEKTI – načrtovanje

Šolsko leto: 2013 – 2014

NAZIV PROJEKTA: Ekologija

NIVO PROJEKTA: šolski

VKLJUČENI V PROJEKT: učenci, njihovi starši in učitelji šole v Mostah in Komendi (opomba: vključenost bo odvisna od aktivnosti – v določenih (npr. zbiralne akcije) bodo vključeni vsi, v druge (npr. bralna značka) se bodo vključevali zainteresirani posamezniki

NAMEN PROJEKTA (CILJI):

 • skrb za čisto in urejeno šolo ter njeno okolico
 • navajanje na odgovorno ravnanje in varčevanje z vodo, energijo in materialnimi dobrinami
 • utrjevanje teoretičnega in praktičnega znanja pri ravnanja z odpadki (sortiranje, ločeno zbiranje)
 • spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi izdelkov
 • spoznavanje vpliva in posledic človekovega ravnanja na naravo
 • razvijanje ekološke zavesti
 • spodbujanje humanitarnosti
 • navajanje na zdravo in aktivno preživljanje prostega časa (branje, gibanje)
 • krepitev vezi med starši, učenci in šolo

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:

 1. SKRB ZA UREJENOST ŠOLE IN OKOLICE

üločevanje odpadkov pri šolski prehrani in v učilnicah (ekološki otoki in ločeni koši za različne vrste odpadkov)

üzelena straža

 1. ZBIRALNE AKCIJE

üzbiralne akcije starega papirja (skupaj z vrtcem)

üakcija zbiranja oblačil za ponovno uporabo (skupaj z vrtcem)

üzbiranje plastičnih zamaškov v humanitarni namen

üločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov v ekološkem kotičku – otoku (baterije, tonerji…)

 1. OSTALO

üEko bralna značka [oktober – april]

üurejanje ekološkega kotička Moste

üsodelovanje v natečajih

TRAJANJE PROJEKTA: šolsko leto 2013/14

NOSILEC, NOSILCI: : Bojana Gomboc in Aljoša Kolar; ostali učitelji bodo pomagali pri izvedbi posameznih dejavnosti (Silva Korbar – zbiralne akcije, Jožica Plevel – eko bralna značka) oz. bodo vabljeni k sodelovanju v okviru samih akcij in natečajev

FINANČNI NAČRT: občinska sredstva in denarna sredstva, zbrana z zbiralnimi akcijami

Pravila šolskega reda

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ KOMENDA MOSTE, MAJ 2010

 

VSEBINA

Splošna načela
Dolžnosti in odgovornosti
Načini zagotavljanja varnosti
      Ekskurzije in dnevi dejavnosti
      Dežurstva
      Naloge dežurnih učencev v času obrokov
      Ravnanje v izrednih razmerah
      Dolžnosti oddelčne skupnosti ob poškodbah
Pravila obnašanja in ravnanja
      Prihajanje k pouku
      Hranjenje garderobe
      Nošenje copat
      Priprava na pouk in kultura obnašanja
      Zapuščanje učnega programa
      Zapuščanje šole
      Odsotnost učencev
      Odmor
      Ostala pravila
Kršitve pravil šolskega reda
      Neprimerno vedenje do delavcev šole
      Neprimerno vedenje do učencev
      Odnos do šolskega dela
      Povzročanje materialne škode
Ukrepanje ob kršitvah
Vzgojni ukrepi
Organiziranost učencev
      Oddelčna skupnost
      Skupnost učencev šole
      Šolski parlament
Opravičevanje odsotnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev

Ravnateljica:Mira Rek
Predsednica sveta zavoda: Sabina Brigita Štebe

 

Dostopnost