ORGANIZIRANOST UČENCEV

a) Oddelčna skupnost

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Sodelovanje učencev v oddelčni skupnosti je pravica in dolžnost vseh. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:
-obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
-organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
-obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
-dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,
-sodelujejo pri ocenjevanju,
-sodelujejo pri oblikovanju predlogov za pohvale, priznanja in nagrade v oddelčni skupnosti,
-organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim šolskim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
-opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

b) Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev OŠ. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
-zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih pripravlja šola,
-spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
-informira učence o svoji dejavnosti,
-načrtuje in organizira skupne akcije,
-predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
-oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
-opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.

c) Šolski parlament

Šolski parlament je izvršni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predsednik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oz. mentor dolžan sklicati šolski parlament.

Dostopnost