VZGOJNI UKREPI

Vzgojni postopki obsegajo posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. Izvedba vzgojnega ukrepa je za vse udeležene obvezujoča. Če starši ne sodelujejo pri reševanju težjih kršitev, šola lahko o tem obvesti CSD. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne kazni. Zapise vodi razrednik ali svetovalna služba, odvisno od tega, kdo postopek vodi. Odločitev o vzgojnem ukrepu mora biti v skladu s konceptom vzgojnega načrta in je lahko individualna (učitelj) ali skupinska (konferenca). Razrednik ali svetovalna služba učencu in staršem pojasni razloge za takšno odločitev, obliko in trajanje ukrepa in načine, s katerimi bomo preverili, ali je ukrep deloval.
Podrobnejši vzgojni ukrepi so opredeljeni v vzgojnem načrtu.

Dostopnost