KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

NEPRIMERNO VEDENJE DO DELAVCEV ŠOLE
Med neprimerno vedenje sodijo npr. :
nespoštljivo obnašanje do delavcev šole (odgovarjanje, tikanje, naslavljanje z neprimernimi izrazi, izsiljevanje, grožnje ipd.);
fizični napad na delavca šole;
ogrožanje življenja in zdravja delavcev šole;
spolno nadlegovanje delavcev šole;
snemanje ali slikanje brez dovoljenja slikane osebe;
druge kršitve vrednot šole.
Vse našteto sodi med težje kršitve.

NEPRIMERNO VEDENJE DO UČENCEV
Med neprimerno vedenje do učencev sodijo:
nespoštljivo vedenje do učencev (izzivanje, naslavljanje z neprimernimi izrazi, grožnje, izločanje iz skupine, širjenje neresnic, jemanje ali skrivanje osebnih predmetov brez dovoljenja lastnika, spodbujanje fizičnega ali besednega nasilja …);
izsiljevanje učencev;
fizični napad na učenca;
ogrožanje življenja in zdravja učencev;
spolno nadlegovanje učencev;
snemanje ali slikanje brez dovoljenja slikane osebe;
druge kršitve vrednot šole.
Če se nespoštljivo vedenje do učencev ponavlja, se obravnava kot težja kršitev.
Grožnje, izsiljevanje, fizični napad, ogrožanje življenja in zdravja ter spolno nadlegovanje se obravnavajo kot težja kršitev.

ODNOS DO ŠOLSKEGA DELA
Lažje kršitve: zamujanje in nedovoljeno izostajanje od pouka (občasni neopravičeni izostanki do 5 ur ali strnjeni neopravičeni izostanki do 12 ur); nezapisovanje snovi ali nalog (do 10 nalog pri enem predmetu se šteje kot lažja kršitev, nad 10 manjkajočih nalog pa težja kršitev); motenje pouka (oglašanje telefona, neprimerno oglašanje, klepetanje, metanje predmetov ipd.); odklanjanje sodelovanja pri pouku ali urejanju šole ali šolske okolice; malomarno opravljanje nalog pri dogovorjenih oblikah dežurstva;neprimerna šolska obutev.
Ponavljajoče se lažje kršitve se obravnavajo kot težje kršitve.
Težje kršitve:
občasni neopravičeni izostanki nad 5 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 12 ur;
popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
nedovoljeno odhajanje iz šole med odmorom ali prostimi urami;
uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov (tudi v preizkusih znanja) in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola;
ponarejanje podpisov staršev;
uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika in drugih organov šole;
prodajanje stvari brez dovoljenja ravnatelja;
kajenje v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole;
prodajanje, dajanje ali uživanje alkohola ali drugih drog v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju;
uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah;
prinašanje nevarnih predmetov v šolo;
uporaba telefona, slušalk, mp3 in mp4 predvajalnikov in podobnih naprav v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in med odmori;
druge kršitve vrednot šole.

POVZROČANJE MATERIALNE ŠKODE
Med povzročanje materialne škode sodijo:
poškodovanje in uničevanje izdelkov, opreme in stvari drugih učencev – obravnava se kot lažja ali težja kršitev, odvisno od povzročene škode;
malomarno ravnanje s šolsko lastnino – sem štejemo poškodovanje lastnine zaradi neprimerne uporabe ali nepravilnega odnosa do lastnine. Obravnava se kot lažja ali težja kršitev, odvisno od povzročene škode;
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole – obravnava se kot težja kršitev;
kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole – obravnava se kot težja kršitev;

Vsako ponavljanje lažjih kršitev štejemo kot težjo kršitev šolskih pravil.

Dostopnost