PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

PRIHAJANJE K POUKU
Učenci morajo prihajati v šolo pravočasno.
Šolska vrata v šoli v Mostah odpiramo ob 6.15 za učence, ki prihajajo v jutranje varstvo in jih sprejmejo učitelji jutranjega varstva. Učenci vozači prihajajo v šolo v Moste od 7.30 do 8.15 in se vključijo v varstvo vozačev.
Za vse ostale učence so glavna vrata v šolo odprta 10 minut pred pričetkom pouka, in sicer je ob 7.25 pričetek predure in ob 8.15 pričetek 1. šolske ure. Pri glavnem vhodu v šolo imamo od 8.00 dalje dva dežurna učenca, ki sprejmeta in zapišeta vse obiskovalce šole ob prihodu in odhodu iz šole. Praviloma ima šola med poukom zaklenjene vse vhode, glavni vhod odpira in zapira dežurni učenec, v šoli v Mostah pa ga odpira in zapira določena čistilka.

HRANJENJE GARDEROBE
Učenci hranijo svojo garderobo v garderobnem prostoru in garderobnih omaricah ter so dolžni skrbeti za red v njej. Nadzor nad garderobo imajo razredniki, dežurni učenci in dežurni učitelji. Učenec dobi na začetku šolskega leta ključ za garderobno omarico, ki ga je dolžan na koncu šolskega leta vrniti.

NOŠENJE COPAT
Po prihodu v šolo v Komendi se učenci na hodniku pred garderobami preobujejo v šolske copate, ki jih po končanem pouku odnesejo domov, v šoli v Mostah pa se učenci preobujejo v predprostoru šolske avle.
V vseh prostorih šole je obvezno nošenje šolskih copat pri pouku in drugih dejavnostih v šoli. Učenec, ki nima copat, bo ta dan bos. Šolski copati se ne puščajo v garderobi, ampak se po pouku odnesejo domov.

PRIPRAVA NA POUK IN KULTURA OBNAŠANJA
Učenci s pripravljenimi učnimi pripomočki počakajo učitelja v razredu. Ob prihodu učitelja kulturno vstanejo in pozdravijo.
Kratki odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.

ZAPUŠČANJE UČNEGA PROGRAMA
Učenci lahko zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli izvajalec programa.
Učenci med izvajanjem programa zapuščajo prostor le izjemoma in z dovoljenjem izvajalca.
Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah organiziranega dela z namenom, da se ostalim učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.

ZAPUŠČANJE ŠOLE
Med poukom in odmori učenci ne smejo brez dovoljenja izvajalca zapuščati šolskega poslopja in šolskega igrišča oz. prostora, kjer se izvaja program.
Učenci lahko zapustijo šolsko poslopje, igrišče samo zaradi opravičenih razlogov, kot so: odhod k zdravniku, športni treningi, obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa, uradni opravki, na pisno željo staršev.
Opravičila napišejo starši, učenci pa jih izročijo razredniku pred napovedano odsotnostjo.
Kadar ima učenec zdravstvene težave (slabost, vročina …) obvesti razrednika (v primeru njegove odsotnosti pa enega od učiteljev). Ta ga napoti v tajništvo šole ali svetovalno službo. Tajnica oziroma strokovni delavec o tem obvesti starše in v primeru njihovega soglasja učenec lahko odide domov.

ODSOTNOST UČENCEV
Učenec, ki je zamudil, potrka na vrata učilnice, pristopi k učitelju, se opraviči zaradi zamude in svojo zamudo pojasni.
Učitelj zamudo vpiše v dnevnik dela oddelka.
Učenec pri odhodu na svoj prostor ne sme še dodatno vznemirjati sošolcev.
Odsotnost učenca od posamezne učne ure dovoli učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program.

ODMORI
Učenci se sprostijo in pripravijo na naslednjo šolsko uro.
S svojim vedenjem ne ogrožajo varnosti drugih.
Učenci morajo spoštovati navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov in vodstva šole o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih.
Odhajanje s šolskega dvorišča in igrišča v času pouka ali odmorov ni dovoljeno.
V primeru nesreče med odmori so učenci dolžni poiskati dežurnega učitelja oz. svetovalno delavko.

OSTALA PRAVILA
Učenci in nepooblaščeni delavci šole nimajo vstopa v prostore šolske kuhinje.
V zbornico učenci ne vstopajo in ne trkajo na vrata razen v nujnih primerih.
Učenci predmetne stopnje, ki imajo po malici pouk športne vzgoje, malicajo v jedilnici, ostali učenci malicajo v učilnicah, v katerih imajo pouk tretjo šolsko uro.
Po šoli se gibljemo umirjeno.
Igre z žogo ne spadajo med dejavnosti na hodniku.
Po notranjih prostorih šole ni dovoljeno tekanje in povzročanje nepotrebnega hrupa.
Med učenci ni dovoljeno fizično nasilje, psihično trpinčenje, preklinjanje, izsiljevanje, kraja. Učenci ne smejo ogrožati sebe in drugih učencev.
Prenosni telefon učenec nosi v šolo na lastno odgovornost.
Uporaba telefona, slušalk, mp3 in mp4 predvajalnikov in podobnih naprav v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in med odmori ni dovoljena.
V nujnih primerih učenec uporabi prenosni telefon v prisotnosti učitelja ali pa uporabi šolski telefon. V primeru kršitve ima učitelj pravico prenosni telefon učencu odvzeti in ga predati odgovorni osebi, kjer ga prevzamejo starši. Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola ne odgovarja.
Audio in video snemanje vzgojno-izobraževalnega procesa ni dovoljeno brez soglasja vodstva šole oziroma osebnega soglasja posameznika, ki se ga snema.
Kajenje, prinašanje in uživanje alkohola ter drugih opojnih substanc je v šolskih prostorih in njeni okolici z zakonom prepovedano.
V šolo je prepovedano prinašati nevarne predmete in pirotehnična sredstva. V šoli nima nihče pravice kratiti lastninske pravice učencev in delavcev šole (oblačila, obutev, šolske potrebščine, kolesa …). Ostali prehrambeni obroki se delijo individualno v šolski jedilnici. Razpored delitve hrane v jedilnici določi vodja kuhinje, ki nadzoruje delitev prehrane.

Dostopnost