NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

V šolskih prostorih se izvaja tehnični in fizični nadzor. Tehnični nadzor vključuje varovanje z alarmnim sistemom, ki je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb. Na glavnih vhodih imamo tudi sistem za nočno osvetlitev zunanjih površin s pomočjo reflektorjev. Imamo tudi videonadzor zunanjih šolskih površin in vhoda v šolo.
Fizični nadzor izvajamo tako, da vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice in pri drugih dejavnostih. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, športni dvorani, telovadnici, knjižnici, jedilnici in drugih prostorih šole skrbijo poleg dežurnih učiteljev vsi zaposleni delavci šole. Mentorji dejavnosti skrbijo za nadzor v šolskih prostorih v popoldanskem času.

EKSKURZIJE IN DNEVI DEJAVNOSTI
Vzgojno-izobraževalno delo lahko poteka tudi v obliki ekskurzij, potovanj, srečanj, taborjenj ali letovanj ter v obliki šole v naravi, s sodelovanjem na raznih srečanjih, prireditvah in tekmovanjih.
Določila ŠOLSKEGA REDA, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev, tako veljajo tudi pri programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi, ekskurzije, šole v naravi, na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole.
Učenec, ki v zgoraj omenjenih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela ne upošteva navodil učitelja oz. izvajalca programa in s tem ogroža svojo varnost in varnost svojih sošolcev, mora zapustiti kraj izvajanja programa in odide domov v spremstvu svojih staršev, ki jih po telefonu predhodno pokliče učitelj.
Kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), šola poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega delavca ali spremstvo otrokovih staršev ali pa za takega učenca organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.

DEŽURSTVA
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.
Med glavnima odmoroma opravljajo dežurstvo štirje strokovni delavci šole v šoli v Komendi in trije delavci v šoli v Mostah. Eden izmed dežurnih učiteljev je dežuren že zjutraj od 7.55 do 8.15, eden pa v času kosila oz. zaključka pouka od 12.45 do 13.45.
Vodstvo šole organizira dežurno službo učencev. Dežurni učenci so lahko učenci 7., 8. in 9. razreda, v Mostah učenci ne dežurajo. Pomočnica ravnateljice določi vrstni red dežurnih učencev in ga objavi na oglasni deski.
Dežurstvo se izvaja od 8.00 do 13.45. Predčasno odhajanje ni dovoljeno ne glede na urnik, ki bi ga imel dežurni učenec na dan izvajanja dežurstva. V primeru odsotnosti oddelka uredi nadomeščanje dežurstva pomočnica ravnateljice oz. razrednik/čarka.
Naloge dežurnih učencev so: v šolo prihajajo 15 minut pred začetkom vzgojno-izobraževalnega dela ali v času, ki je določen, vzdržujejo primeren red na hodnikih in v garderobah, sprejemajo in usmerjajo obiskovalce in jih vpisujejo v knjigo obiskovalcev,
5
kontrolirajo izhode učencev iz šole, skrbijo za čistočo po hodnikih in pred vhodom v šolo, v knjigo dežurstva vpisujejo svoja opažanja in pripombe, opravljajo druge naloge po odločitvi dežurnega učitelja.
Učenci so za svoje delo pri dežurstvu lahko javno pohvaljeni ali grajani. Pohvalo, grajo izreka ravnatelj šole na predlog dežurnega učitelja ali oddelčne skupnosti. Učenca, ki slabo opravlja naloge dežurstva, dežurni učitelj oz. pomočnica ravnateljice zamenja.
Dežurni učenci morajo poskrbeti za urejeno dežurno mizo, ne prinašajo s seboj hrane in pijače.
Pri mizi dežurnih učencev se ni dovoljeno zadrževati.
Učenci s slabim učnim uspehom ali vzgojno problematični učenci praviloma ne dežurajo.
Vsaka oddelčna skupnost ali razrednik določi na razrednih urah reditelje, ki opravljajo svoje delo praviloma en teden in imajo sledeče naloge: da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, da se učenci pravočasno preselijo iz ene učilnice v drugo, da se učenci pravočasno pripravijo na začetek vzgojno-izobraževalnega dela, če izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa še 5 minut po zvočnem signalu oz. po najavljenem začetku vzgojno-izobraževalnega dela ni, reditelj oddelka o tem obvesti pomočnico ravnatelja oz. vodjo enote ali tajništvo, ob začetku učne ure seznanita izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa z odsotnostjo učencev, po končani uri počistita tablo in uredita učilnico, po malici pomagata poskrbeti za čistočo in urejenost učilnice, v odmorih pazita, da ne pride do poškodb in odtujitve lastnine, po končani uri pregledata oddelek in pospravita morebitne odpadke, javljata razredniku, izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske lastnine, opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

NALOGE DEŽURNIH UČENCEV V ČASU OBROKOV
Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (reditelja).
Reditelja oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se učenci pripravijo na malico in da se malica razdeli na kulturen način.
Malico prevzamejo reditelji po končani 2. šolski uri.
Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo v razredu 3. šolsko uro.
Nošenje hrane po šoli ni dovoljeno.
Po malici reditelja vrneta posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo.

RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH
V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakujejo (naravne nesreče, tehnološke in vojne nevarnosti), je glavna in osnovna naloga vseh delavcev šole, še posebno strokovnih delavcev, da poskrbijo za varnost učencev.
V teh primerih je potrebno nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni in vodilni delavci ali ustrezni štabi.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko poslopje, izvajalci programa neposredno vodijo posamezne oddelke ali skupine učencev ter skupaj z njimi odidejo na igrišče šole in upoštevajo nadaljnja navodila vodstva. Učenci se v takih primerih dosledno ravnajo po navodilih učitelja.
Oddaljevanje učencev od skupine ali oddelka v času trajanja izrednih razmer brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno.
V primeru nesreče učitelj takoj pokliče PP in obvesti tudi starše učenca ter vodstvo šole, ki o nesreči obvesti policijo.
Pri hitrem zapuščanju šolskih prostorov izvajalci programov vzamejo s seboj osnovno pedagoško dokumentacijo oddelka (dnevnik in redovalnico).

DOLŽNOSTI ODDELČNE SKUPNOSTI OB POŠKODBAH
Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
Vsako okvaro ali poškodbo v učilnici sproti prijavljajo razredniku oz. izvajalcu programa, ki pride v učilnico. Razrednik ali izvajalec programa ugotovi povzročitelja škode in njegovo krivdo.
O vseh poškodbah šolskega inventarja in o morebitnih nevarnostih je potrebno nemudoma obvestiti tudi vodstvo šole.
Kdor namerno, zaradi nepazljivosti, malomarnosti ter razposajenosti poškoduje inventar in drugo šolsko imovino ter opremo mora škodo poravnati.
Če oddelčna skupnost krivca ne odkrije ali ga prikriva, se mora pogovoriti o skupni poravnavi škode.

Dostopnost