DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, ki veljajo za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in drugo delo organizira ali vodi pod naslovom Osnovne šole Komenda Moste.
Nespoštovanje pravil pomeni kršenje in odgovorni delavci lahko zaradi nespoštovanja izvedejo ukrepe in sankcije, ki bodo zagotovili vzpostavitev normalne situacije.
Učenci in delavci šole ter zunanji opazovalci so dolžni tvorno prispevati k: uresničevanju ciljev in programov šole, urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju na šoli, varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, preprečevanju škode.
Učenci so dolžni upoštevati navodila oziroma opozorila razrednikov, dežurnih ter drugih učiteljev ter ostalih delavcev šole.
DOLžNOSTI UČENCA SO, DA: SPOŠTUJE PRAVICE DRUGIH UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE IN IMA SPOŠTLJIV IN STRPEN ODNOS DO INDIVIDUALNOSTI, ČLOVEŠKEGA DOSTOJANSTVA, ETNIČNE PRIPADNOSTI, VEROIZPOVEDI, RASE IN SPOLA, POZDRAVLJA IN USTREZNO NASLAVLJA UČITELJE IN DRUGE DELAVCE ŠOLE TER SE DO NJIH SPOŠTLJIVO VEDE, IZPOLNI OSNOVNOŠOLSKO OBVEZNOST, REDNO IN TOČNO OBISKUJE POUK IN DRUGE VZGOJNO-IZOBRAžEVALNE DEJAVNOSTI, NE GOLJUFA PRI MERJENJU IN OCENJEVANJU ZNANJA, PRINAŠA ZAHTEVANA UČILA, UČNE PRIPOMOČKE IN IZDELANE DOMAČE NALOGE, IZPOLNJUJE SVOJE UČNE IN DRUGE ŠOLSKE OBVEZNOSTI, UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE NE OVIRA IN NE MOTI PRI DELU, V ŠOLI IN IZVEN ŠOLE V ČASU IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE IN VARNOST TER NE OGROžA ZDRAVJA IN VARNOSTI TER OSEBNOSTNE INTEGRITETE DRUGIH UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE, SPOŠTUJE PRAVILA HIŠNEGA REDA IN ŠOLSKEGA REDA, SODELUJE PRI DOGOVORJENIH OBLIKAH DEŽURSTVA UČENCEV.

Dostopnost