OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. K učnim uram prihaja točno. Učiteljmora ob začetku pouka vpisati v dnevnik učenca, ki manjka. Zamujanje pouka učitelj opraviči, če je bil učenec opravičeno zadržan. V nasprotnem primeru je zamuda opravičena le enkrat ob opozorilu učitelja, v naslednjih zamujanja učenec dobi neopravičeno uro. Če je učenec odsoten več kot tri dni, morajo starši o odsotnosti obvestiti šolo.
Če je učenec odsoten več kot tri dni in starši niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostankih starše pisno obvesti in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka. Če tega ne storijo, so izostanki neopravičeni. Opravičilo mora razrednik prejeti v roku 5 dni po prihodu učenca v šolo. V nasprotnem primeru so izostanki neopravičeni. Če je učenec odsoten do pet dni, njegovo odsotnost opravičijo starši. Pri izostankih nad pet delovnih dni je potrebno zdravniško potrdilo.
Opravičevanje odsotnosti Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči. Za začasen ali predčasen odhod od pouka zaradi različnih vzrokov morajo starši obvestiti razrednika. Odsotnost od posamezne ure pouka dovoli izvajalec VIZ procesa oz. programa in o tem obvesti razrednika. Učenci, ki šolo zastopajo na državnem tekmovanju iz znanj ali na športnem tekmovanju, so lahko opravičeno odsotni na dan tekmovanja tudi v primeru, ko je tako tekmovanje v času po pouku. O odsotnosti učencev, ki sodelujejo na različnih tekmovanjih in zato določenega dne niso prisotni pri pouku, organizator tekmovanja oz. mentor pravočasno obvesti učitelje oz. razrednika. Učenec lahko izostane v šolskem letu največ 5 dni, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka. Izostanek je treba vnaprej napovedati. Napovedana odsotnost ni mogoča v času zaključevanja ocen. Za izostanek nad 5 dni je potrebno pri ravnateljici vložiti obrazloženo vlogo.

Dostopnost