PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ KOMENDA MOSTE, MAJ 2010

 

VSEBINA

Splošna načela
Dolžnosti in odgovornosti
Načini zagotavljanja varnosti
      Ekskurzije in dnevi dejavnosti
      Dežurstva
      Naloge dežurnih učencev v času obrokov
      Ravnanje v izrednih razmerah
      Dolžnosti oddelčne skupnosti ob poškodbah
Pravila obnašanja in ravnanja
      Prihajanje k pouku
      Hranjenje garderobe
      Nošenje copat
      Priprava na pouk in kultura obnašanja
      Zapuščanje učnega programa
      Zapuščanje šole
      Odsotnost učencev
      Odmor
      Ostala pravila
Kršitve pravil šolskega reda
      Neprimerno vedenje do delavcev šole
      Neprimerno vedenje do učencev
      Odnos do šolskega dela
      Povzročanje materialne škode
Ukrepanje ob kršitvah
Vzgojni ukrepi
Organiziranost učencev
      Oddelčna skupnost
      Skupnost učencev šole
      Šolski parlament
Opravičevanje odsotnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev

Ravnateljica:Mira Rek
Predsednica sveta zavoda: Sabina Brigita Štebe

 

Dostopnost